PROSBA O FINANČNÝ PRÍSPEVOK

23. Júl 2017

Drahí veriaci, 26. septembra 2016 sme po dlhších prípravách začali s realizáciou stavebných opráv nášho Farského kostola sv. Bartolomeja v Hontianskych Trsťanoch. Konkrétne sa jedná o vybudovanie novej dažďovej kanalizácie, odstránenie vonkajších a vnútorných omietok, ktoré budú neskôr nahradené sanačnými omietkami a o horizontálnu chemickú injektáž muriva. Neskôr nás čaká obnovenie kúrenia, osvetlenia a snáď aj výmena okien.

Finančné náklady na uskutočnenie týchto prác sa vyšplhajú do výšky minimálne 60.000 €. Od roku 2014 máme vo farnosti pravidelné mesačné zbierky na tento účel. Napriek tomu sme boli nútení si určitú sumu požičať.

Ako duchovný otec a správca farnosti sa preto obraciam na Vás, ľudí dobrej vôle, s prosbou o finančnú pomoc formou milodaru na rekonštrukciu nášho kostola. Budeme Vám vďační za akúkoľvek sumu.

Milodary môžete posielať na IBAN SK37 0900 0000 0000 2861 1524. Do správy pre príjemcu, prosím, uveďte MILODAR SANÁCIA.

Všetkých darcov zahŕňame do modlitieb. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

Priebeh prác si môžete pozrieť vo fotodokumentácii v sekcii Aktivity vo farnosti.

Farské oznamy – 16. nedeľa

23. Júl 2017
24.7. Pondelok H. Trsťany 18:30 + Jozef a Anna Čerbovci
25.7. Utorok

Sv. Jakuba, ap., sv.

H. Trsťany 18:30 + Juraj a Margita Hazuchovci a brat Eduard
26.7. STREDA

Sv. Joachima a Anny, rod. Panny Márie, sp.

Súdovce 18:30 + krstní rodičia z oboch strán
27.7. štvrtok

Sv. Gorazda a spol., sp.

H. Moravce 18:30 Poďak. za dožitie život. jubilea
28.7. Piatok H. Trsťany 18:30 + Peter, Gabriel a Anastázia Meňušovci
29.7. Sobota

Sv. Marty, sp.

H. Trsťany 7:00 + Ján a Juliana Meňušovci
30.7.

17. nedeľa

Súdovce

H. Moravce

H. Trsťany

8:00

9:30

11:00

+ Pavol Juráň

+ Félix a Helena Vrbkovci

Za farníkov

 • Zvonček: Súdovce 39,10 €, Moravce 23,65 €, Trsťany 60,75 €. PBZ.
 • Spovedať k prvému piatku budem hodinu pred omšami už v tomto týždni z dôvodu denného tábora, ktorý bude v prvopiatkovom týždni od 31. 7. do 4. 8. Preto aj chorých navštívim tento piatok od 8:30 hod.
 • V stredu budú mať vo fare stretnutie členky Máriinej légie o 17:00 hod.
 • 12. 8. o 15:00 hod uzavrú v Kostole sv. Ladislava v Nitre sviatostné manželstvo p. Stanislav Piatrik a sl. Mária Froncová.  Kto by vedel o prekážke platného uzavretia ich manželstva nech ju príde nahlásiť na farský úrad.
 • Diecézne večeradlo bude 29. 7. od 9:00 hod. vo Farskom kostole sv. Michala v Leviciach.
 • Milujte sa! – 1,50 €
 • Prosím, aby ste mi dnes po omši odovzdali vyplnené prihlášky na denný tábor spolu s poplatkom 5 € na dieťa.
 • Súdovce – p. Terézia a p. Margita Janíkové
 • Moravce – sl. Katarína Beneová a sl. Eliška Hadryová
 • Trsťany – rod. Juračová, p. Rajnohová a p. Rajnohová (nad 80 r.)

23. 7. 2017 – Mgr. Andrej Karcagi, admin.

Farské oznamy – 15. nedeľa

17. Júl 2017
17.7. Pondelok

Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pust., sp.

H. Trsťany 18:30 + Jozef Macho
18.7. Utorok H. Trsťany 18:30 + Jozef Meňuš
19.7. STREDA Súdovce 18:30 + Magdaléna Kapcová
20.7. štvrtok H. Moravce 18:30 Za zdr., B.pom. a dary DS pre rodinu
21.7. Piatok H. Trsťany 18:30 + starí rodičia z oboch strán
22.7. Sobota

Sv. Márie Magdalény, sv.

H. Trsťany 7:00 Za zdravie a B. pož. pre matku
23.7.

16. nedeľa

Súdovce

H. Moravce

H. Trsťany

8:00

9:30

11:00

+ rodičia Petrekovci

+ Štefan a Oľga

Za farníkov

 • Zvonček: Súdovce 38,17 €, Moravce 52,28 €, Trsťany 63,41 €. PBZ.
 • V utorok po omši bude pol hodinová eucharistická adorácia, v stredu a vo štvrtok 15 min. adorácie.
 • V sobotu sa budeme po omši modliť novénu k MUP.
 • Denný tábor bude toho roku v Trsťanoch od 31. 7. do 4. 8. Deti, ktoré majú záujem, nech si prídu po prihlášky do sakristie a čím skôr nech ich prinesú vyplnené aj s peniazmi (5 €) p. Siekelovej.  
 • Súdovce – p. Elena Tóthová a p. Mária Petríková
 • Moravce – p. Mária Balážová a p. Iveta Klimentová; dnes bude ružencová ofera.
 • Trsťany

16. 7. 2017 – Mgr. Andrej Karcagi, admin.

Farské oznamy – 13. nedeľa

3. Júl 2017
3.7. Pondelok

Sv. Tomáša, ap., sv.

H. Trsťany 18:30 Za zdravie a Božiu pomoc
4.7. Utorok H. Trsťany 18:30 + Valéria Šprláková
5.7. STREDA

Sv. Cyrila a Metoda,

slovanských vierozvestov, sl.

Súdovce

H. Moravce

H. Trsťany

8:00

9:30

11:00

+ Mária Vankovicová a Anna

+ Peter Kristín

6.7. štvrtok H. Moravce 18:30 Poďakovanie za dar života
7.7. Piatok H. Trsťany 18:30 + Ladislav Vidra, ročná
8.7. Sobota H. Trsťany 7:00 + Ábel a Štefánia
9.7.

14. nedeľa

Súdovce

H. Moravce

H. Trsťany

8:00

9:30

11:00

+ Štefan a Gizela Dendišovci a st. rodičia z o.st.

+ Jozef Spišiak a rodičia

Za farníkov

 • V prvopiatkovom týždni budem spovedať hodinu pred omšami. V stredu v Súdovciach od 7:00 hod. V piatok navštívim chorých v Trsťanoch od 8:30 hod.
 • Denný tábor bude toho roku v Trsťanoch od 31. 7. do 4. 8. Deti, ktoré majú záujem, nech si prídu po prihlášky do sakristie. Cena na 1 dieťa je 5 €.
 • Od 1. 6. je možné získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. Je potrebné dodržať zvyčajné podmienky (s. spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca, vyhýbanie sa ľahkému hriechu) a navyše je potrebné modliť sa túto modlitbu: v kostole/kaplnke pred Eucharistiou; alebo sledovaním jej televízneho či rozhlasového vysielania v spoločenstve (viacerí veriaci); chorí, či inak obmedzení, ktorí nemôžu opustiť svoj dom, no chcú si vyprosiť milosrdenstvo pre seba i pre druhých.
 • Drahí bratia a sestry, ako viete, pred krátkym časom nás pri tragickej nehode predišla do večnosti naša farníčka Slávka Lietavová z filiálky Hontianske Moravce. Zanechala po sebe dve dcéry, stredoškoláčku Lenku a mladšiu Martinku, ktorá po prázdninách nastúpi do 8. ročníka ZŠ. V snahe pomôcť obom dievčatám žiť napriek tragédii čo najplnohodnotnejší život, Vás chcem ako správca farnosti v spolupráci s Obecným úradom v Hont. Moravciach, poprosiť pre obe dievčatá o finančný milodar v dobrovoľnej výške sumy. Milodar je možné poslať na číslo účtu SK2902000000003835013153, pričom do poznámky je potrebné uviesť „DAR“. Alebo môžete milodar vložiť osobne v obálke do zapečatenej urny v kancelárii terénnych sociálnych pracovníčok v kaštieli v Hont. Moravciach v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 hod. Zbierka bude trvať od 3. 7. do 31. 7. 2017. Po tomto dátume bude celá zbierka odovzdaná Lenke a Martinke. V mene oboch dievčat, celej pozostalej rodiny, v mene svojom i obce H. Moravce Vám vopred ďakujem za Váš súcit prejavený aj touto formou.
 • Púť s Televízou LUX do Rajeckej Lesnej s relikviou sv. JP II. 26. 8. 2017 o 11:00 slávnostná s. omša, pre deti je pripravený program s animátormi z eRka.
 • DVD z birmovky sú u mňa. Po zaplatení vám ich vydám.
 • Súdovce – p. Mária Kováčová a p. Jozefína Karvayová. Na kostol prispela bohuznáma sumou 50 €. PBZ.
 • Moravce – sl. Patrícia Klimentová a p. Martina Vaňová
 • Trsťany – rod. Meňušová a Výbohová

2. 7. 2017 – Mgr. Andrej Karcagi, admin.