PROSBA O FINANČNÝ PRÍSPEVOK

23. Apríl 2017

Drahí veriaci, 26. septembra 2016 sme po dlhších prípravách začali s realizáciou stavebných opráv nášho Farského kostola sv. Bartolomeja v Hontianskych Trsťanoch. Konkrétne sa jedná o vybudovanie novej dažďovej kanalizácie, odstránenie vonkajších a vnútorných omietok, ktoré budú neskôr nahradené sanačnými omietkami a o horizontálnu chemickú injektáž muriva. Neskôr nás čaká obnovenie kúrenia, osvetlenia a snáď aj výmena okien.

Finančné náklady na uskutočnenie týchto prác sa vyšplhajú do výšky minimálne 60.000 €. Od roku 2014 máme vo farnosti pravidelné mesačné zbierky na tento účel. Napriek tomu sme boli nútení si určitú sumu požičať.

Ako duchovný otec a správca farnosti sa preto obraciam na Vás, ľudí dobrej vôle, s prosbou o finančnú pomoc formou milodaru na rekonštrukciu nášho kostola. Budeme Vám vďační za akúkoľvek sumu.

Milodary môžete posielať na IBAN SK37 0900 0000 0000 2861 1524. Do správy pre príjemcu, prosím, uveďte MILODAR SANÁCIA.

Všetkých darcov zahŕňame do modlitieb. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

Priebeh prác si môžete pozrieť vo fotodokumentácii v sekcii Aktivity vo farnosti.

Farské oznamy – 2. Veľkonočná nedeľa

23. Apríl 2017
24.4. Pondelok po 2. veľkonočnej nedeli H. Trsťany 18:30 + Vojtech a Eleonóra Nevlahovci
25.4. Utorok

Sv. Marka, ev., sv.

H. Trsťany 18:30 + Ján Piatrik, ročná
26.4. STREDA po 2. veľkonočnej nedeli Súdovce 18:30 Za zdravie a B. pomoc

pre Štefániu Fantovú

27.4. štvrtok po 2. veľkonočnej nedeli H. Moravce 18:30 Za zdravie a Božiu pom. pre rodinu
28.4. Piatok po 2. veľkonočnej nedeli H. Trsťany 18:30 + dp. Jozef Petrek
29.4. Sobota

Sv. Kataríny Sienskej, panny a uč. C., patrónky Európy, sv.

H. Trsťany 7:00 Na úmysel celebranta
30.4. tretia

Veľkonočná nedeľa

Súdovce

H. Moravce

H. Trsťany

8:00

9:30

11:00

+ Mária Šipošová

+ rodičia a starí rod.z oboch strán

Za farníkov

 • V piatok o 19:00 hod. bude vo fare stretnutie všetkých birmovancov.
 • 13. 5., v sobotu, na 100. výročie prvého fatimského zjavenia Panny Márie, budeme ako farnosť putovať na Staré Hory. V túto istú sobotu bude farnosť Žemberovce putovať do Nitry na Modlitbový deň Matky všetkých národov. Viac informácii poskytnem neskôr, zatiaľ si rozmyslite, ktorej akcie sa chcete zúčastniť.
 • Súdovce – p. Mária Kováčová a Jozefína Karvayová
 • Moravce – p. Irena Medveďová a p. Darina Rybošová. Dnes bude ružencová ofera.
 • Trsťany – rodiny Selecká, Parobková a Siekelová

23. 4. 2017 – Mgr. Andrej Karcagi, admin.

Farské oznamy – 1. Veľkonočná nedeľa

17. Apríl 2017
17.4. Veľkonočný Pondelok H. Trsťany

H. Moravce

Súdovce

8:00

9:30

11:00

+ Ľudovít Samotný a rodičia

+ Magdaléna Kováčová

Za zdr. a Božiu pomoc pre rodinu

18.4. Veľkonočný Utorok H. Trsťany - -
19.4. Veľkonočná STREDA Súdovce 18:30 + Štefan a Mária Mokrášovci
20.4. Veľkonočný štvrtok H. Moravce 18:30 Poďakovanie za dožitie jubilea
21.4. Veľkonočný Piatok H. Trsťany 18:30 Na úmysel celebranta
22.4. Veľkonočná Sobota H. Trsťany 7:00 Na úmysel celebranta
23.4. druhá

Veľkonočná nedeľa

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Súdovce

H. Moravce

H. Trsťany

8:00

9:30

11:00

+ Štefan a Oľga Petrekovci

+ dp. Ľubomír Sloboda

Za farníkov

Obdobie päťdesiatich dní od nedele Pánovho zmŕtvychvstania do nedele Zoslania Ducha Svätého sa slávi v radosti a plesaní ako jeden sviatočný deň, ba aj ako jedna „veľká nedeľa“. Predovšetkým v týchto dňoch sa spieva Aleluja.

 • Dnes bude farská ofera.
 • V piatok o 19:00 hod. bude vo fare stretnutie s mladšími birmovancami, teda s 1. skupinou.
 • V sobotu sa budeme po omši modliť novénu k MUP.
 • Nemám úmysly svätých omší, ktorí by ste mali záujem, príďte si zapísať dnes alebo v priebehu týždňa.
 • Súdovce – p. Zuzana Didiová a p. Simona Gužiová
 • Moravce – p. Božena a Alžbeta Žirkové
 • Trsťany – rod. Blahová a Molnárová

16. 4. 2017 – Mgr. Andrej Karcagi, admin.

Farské oznamy – Kvetná nedeľa

9. Apríl 2017
10.4. Pondelok Veľkého týždňa H. Trsťany 18:30 Za zdr.aB.pom.pri dož. živ. jubilea
11.4. Utorok Veľkého týždňa H. Trsťany 7:00 + Žofia Meňušová, mesačná
12.4. STREDA Veľkého týždňa Súdovce

Súdovce

17:30

18:30

SPOVEDANIE

+ Pavol Pástor

13.4. Zelený štvrtok

Pánovej večere

H. Trsťany 18:00

+ Štefan a Anna Hrivnákovci
14.4. Veľký Piatok

Slávenie utrpenia a smrti Pána

H. Trsťany

8:00

15:00

21:00

- krížová cesta –

- obrady –

- pobožnosť pri krížoch -

15.4. Biela Sobota

Veľkonočná vigília

H. Trsťany 8:00

20:00

-ranné chvály a posvätné čítanie-

+ Štefan a Oľga Petrekovci

16.4. Veľkonočná nedeľa pánovho zmŕtvychvstania Súdovce

H. Moravce

H. Trsťany

8:00

9:30

11:00

+ Ladislav Baláž

Za dobrodincov kostola

Za farníkov

 • Na budúcu nedeľu bude farská ofera.
 • Dnes je deň farskej eucharistickej poklony. Sviatosť oltárnu vystavím k poklone po s. omši do 18:00 hod., kedy bude ukončená eucharistickým požehnaním. Prosím, aby ste sa zapísali vzadu do rozpisu na jednotlivé hodiny.
 • Dnes pobožnosť krížovej cesty nebude.
 • Spovedať budem ešte pol hodinu pred s. omšami v pondelok a v utorok.
 • Pozývam farníkov z filiálok do farského kostola v Trsťanoch, aby sme slávili Veľkonočné trojdnie ako jedna farská rodina. Aj z tohto dôvodu nebudú Božie hroby vo filiálnych kostoloch, ale len vo farskom kostole. Boží hrob je súčasťou obradov Veľkého piatku, preto je zmysluplné, keď je Boží hrob tam, kde sa obrady Veľkého piatku slávia.
 • Súdovce – p. Anna Antalová a p. Zuzana Gužiová. Bohuznáma obetovala na kostol v Súdovciach 50 €. PBZ.
 • Moravce – p. Eva Berkyová a p. Beata Balážová.

9. 4. 2017 – Mgr. Andrej Karcagi, admin.