PROSBA O FINANČNÝ PRÍSPEVOK

10. December 2017

Drahí veriaci, 26. septembra 2016 sme po dlhších prípravách začali s realizáciou stavebných opráv nášho Farského kostola sv. Bartolomeja v Hontianskych Trsťanoch. Konkrétne sa jedná o vybudovanie novej dažďovej kanalizácie, odstránenie vonkajších a vnútorných omietok, ktoré budú neskôr nahradené sanačnými omietkami a o horizontálnu chemickú injektáž muriva. Neskôr nás čaká obnovenie kúrenia, osvetlenia a snáď aj výmena okien.

Finančné náklady na uskutočnenie týchto prác sa vyšplhajú do výšky minimálne 60.000 €. Od roku 2014 máme vo farnosti pravidelné mesačné zbierky na tento účel. Napriek tomu sme boli nútení si určitú sumu požičať.

Ako duchovný otec a správca farnosti sa preto obraciam na Vás, ľudí dobrej vôle, s prosbou o finančnú pomoc formou milodaru na rekonštrukciu nášho kostola. Budeme Vám vďační za akúkoľvek sumu.

Milodary môžete posielať na IBAN SK37 0900 0000 0000 2861 1524. Do správy pre príjemcu, prosím, uveďte MILODAR SANÁCIA.

Všetkých darcov zahŕňame do modlitieb. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

Priebeh prác si môžete pozrieť vo fotodokumentácii v sekcii Aktivity vo farnosti.

Farské oznamy – 2. Adventná nedeľa

10. December 2017
11.12. Pondelok H. Trsťany

vešpery

6:00

17:00

+ Štefan Beláni, mesačná
12.12. Utorok H. Trsťany

vešpery

6:00

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc
13.12. Streda

Sv. Lucie, panny a muč., sp.

Súdovce 17:00 + starí rodičia z oboch strán
14.12. Štvrtok

Sv. Jána z Kríža, kň. a uč. C., sp.

H. Moravce 17:00 + rodičia z oboch strán
15.12. Piatok

kántry

H. Trsťany 17:00 + Ružena Mihálová, mesačná
16.12. Sobota H. Trsťany 7:00 Pri dožití jubilea
17.12.

3. Adventná nedeľa

Súdovce

H. Moravce

H. Trsťany

8:00

9:30

11:00

+ Ondrej Kermiet

Za zdr., B. pom. a dary Ducha S.

Za farníkov

 • Zvonček: Súdovce 35,05 €, Moravce 37,26 €, Trsťany 62,31 €.
 • Zbierka na charitu: 220,50 €. PBZ.
 • Omša pre prvoprijímajúce deti s rodičmi bude vo štvrtok o 17:00 v Moravciach.
 • Stretnutie s 2 skupinou prvoprijímajúcich detí (Moravce + Lišov) bude v sobotu o 14:00 v Moravciach.
 • Prosím prvoprijímajúce deti, aby mi čím skôr odovzdali vypracované d. úlohy.
 • Krátke organizačné stretnutie rodičov prvoprijímajúcich bude na budúcu nedeľu hneď po s. omši v kostole v Trsťanoch.
 • Koledníci budú mať nácviky po s. omšiach v stredu, vo štvrtok a v piatok.
 • Namiestno predvianočnej novény sa toho roku budeme viac modliť modlitbu vešpier.
 • Ďakujem ženám, ktoré v tomto týždni obetovali svoje sily a čas uprataniu fary.
 • Zimné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.
 • Ak by ste chceli finančne pomôcť prenasledovaným a z domova vyhnaným kresťanom na Blízkom východe, vzadu nájdete informácie o tomto projekte pápežskej nadácie a tiež peňažné poukážky.
 • Súdovce – p. Didiová a p. Gužiová
 • Moravce – sl. Patrícia Klimentová a p. Martina Vaňová. Na budúcu nedeľu bude ružencová ofera.
 • Trsťany – rod. Blahová a Molnárová

10. 12. 2017 – Mgr. Andrej Karcagi, admin.

1. adventná nedeľa

3. December 2017
4.12. Pondelok H. Trsťany 17:00 + starí rodičia Ďaudíkovci
5.12. Utorok H. Trsťany 6:00 Za duše v očistci
6.12. STREDA Súdovce 6:00 + rodina Štefková
7.12. štvrtok

Sv. Ambróza, bisk. a uč. C., sp.

H. Moravce 6:00 Za zdr. a B. pomoc pre Vlastu
8.12. Piatok

Nepoškvrnené počatie panny márie, sl., prik. sv.

H. Súdovce

H. Moravce

H. Trsťany

16:00

17:00

18:00

Za zdravie a B. pomoc pre deti

+ Daniel a rodičia z oboch strán

Za farníkov

9.12. Sobota H. Trsťany - -
10.12.

2. Adventná nedeľa

Súdovce

H. Moravce

H. Trsťany

8:00

9:30

11:00

+ Mária a manžel

+ Mária Babinská

Za farníkov

 • Zvonček: Súdovce 41,80 €, Moravce 28,07 €, Trsťany 45,59 €.
 • Zbierka na seminár: 222,07 €. PBZ.
 • Dnes bude zbierka na charitu.
 • Prvonedeľná zbierka tento mesiac nebude.
 • Dnes o 15:00 bude vo farskom kostole prvonedeľná pobožnosť.
 • V utorok (5.12.) a v stredu (6.12.) zavíta do Trstian sv. biskup Mikuláš. Navštívi a obdaruje všetky deti a občanov nad 70 rokov. Preto ho doma trpezlivo čakajte a psov na reťaze pouväzujte.
 • Prosím deti, ktoré chcú koledovať, nech za mnou prídu po s. omši do sakristie.  Ak máte infosúhlas k vysielacej pobožnosti, odovzdajte mi ho. Tých rodičov, ktorých deti pôjdu v sobotu na vysielaciu pobožnosť, budem o organizačných pokynoch podrobnejšie informovať v priebehu týždňa.
 • Koledníci z Trstian budú mať erko stretko a kolednícky nácvik v piatok po s. omši vo fare.
 • Deti z našej farnosti nech si prídu po s. omši po adventnú aktivitu.
 • Rorátne omše sú omše s formulárom o Panne Márii. V tomto týždni ich budeme sláviť v utorok, stredu a vo štvrtok.  Prichádzajte na ne so zažatými sviecami ako symbolom očakávania príchodu Krista, ktorý je Svetlom sveta.
 • Súdovce – p. Antalová a p. Gužiová
 • Moravce – p. Marta Tóthová a p. Adriana Balážová
 • Trsťany – rod. Kantová, p. Piatriková a p. Dobrovič

3. 12. 2017 – Mgr. Andrej Karcagi, admin.

34. nedeľa – A – Krista Kráľa

26. November 2017
27.11. Pondelok H. Trsťany 17:00 + Anton Kráľ
28.11. Utorok H. Trsťany 14:00 + Anna Olleríniová, pohrebná
29.11. STREDA Súdovce 17:00 + Zuzana a Alexander Klimentovci
30.11. štvrtok H. Moravce 17:00 + Ondrej a Mária
1.12. Piatok

Sv. Ondreja, ap., sv.

H. Trsťany 17:00 + starí rodičia Kráľovci
2.12. Sobota Súdovce 8:00 Na úmysel celebranta
3.12.

1. Adventná nedeľa

Súdovce

H. Moravce

H. Trsťany

8:00

9:30

11:00

Za zdr.a B.pom.pri dož.40r.Andrei Hanuliakovej

Za zdr. a B. Pom. pre Vladimíra Andera

Za farníkov

 • Zvonček: Súdovce 38,50€, Moravce 35,49 €, Trsťany 53,40 €.
 • Dnes bude jesenná zbierka na seminár.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.
 • Prvonedeľná zbierka bude až na 2. adventnú nedeľu.
 • V prvopiatkovom týždni budem spovedať hodinu pred omšami okrem utorka. Chorých v Trsťanoch navštívim v piatok od 8:00 hod.
 • V stredu o 16:00 budú mať vo fare stretnutie členky Máriinej légie.
 • V sobotu pripadá deň celodennej adorácie na filiálku Súdovce, preto tam po s. omši vystavím sviatosť oltárnu k poklone do 13:00 hod.
 • V sobotu o 14:00 bude mať v Moravciach stretnutie 1. skupina prvoprijímajúcich detí, tzn. všetky deti z Trstian a Súdoviec. 2. skupina (deti z Moraviec a Lišova) bude mať stretnutie 16. 12.
 • Na budúcu nedeľu si prineste adventné vence na požehnanie.
 • Dnes po s. omši vystavím sviatosť oltárnu k poklone do 15:00 hod., kedy sa pomodlíme Korunku Božieho milosrdenstva a udelím vám požehnanie.
 • Prosím deti a mladých, ktorí chcú počas týchto vianočných sviatkov koledovať v rámci programu Dobrá novina, aby za mnou prišli po s. omši do sakristie. Vysielacia pobožnosť pre koledníkov bude 9. 12. o 10:00 v Banskej Bystrici. Dnes po omši vám rozdám infosúhlasy k vysielacej pobožnosti, ktoré mi čím skôr prineste. Dieťa, ktoré chce koledovať, sa nemusí zúčastniť vysielacej pobožnosti. V stredu, štvrtok a v piatok po s. omšiach vám rozdám koledy, ktoré sa naučíte naspamäť.
 • Súdovce – p. Vlasta Kováčová a p. Nataša Balážová
 • Moravce – rodina Korčoková
 • Trsťany – obe rodiny Čerbové

26. 11. 2017 – Mgr. Andrej Karcagi, admin.